Angle Zavit זווית
Acute angle Katan Me-Tishim Maalot; Zavit Chadah קטן מ90 מעלות ,זווית חדה
Adjacent Tsamud, Karov, Samuch סמוך, קרוב, צמוד
Approximately B’Kiruv בקירוב
Asymptote Asymptota אסימפטוטה
Algebra Algebra אלגברה
Altitude Rom Govhat גובהת רום
Area Shetach שטח
Arc Keshet קשת
Axis Tsir ציר
Binomial Binom בינום
Bisect Chituch, Chiluk Lishnayim חילוק לשניים, חיתוך
Bisector Anach Emtsa’i, Kav Chotseh קו חוצה, אנח אמצעי
Cube Cubiyah קוביה
Calculate Lechashev לחשב
Cylinder Galil גליל
Chord Metar מיתר
Circumference Hekef היקף
Convex Kamor קמור
Concave Ka’or קעור
Coordinates Shiurim שיעורים
Coordinates Makbil, Too’am תואם, מקביל
Collinear B’o’to Kav Yashar, Coline’ari קוליניארי, באותו קו ישר
Concentric Contsentri, Meshutaf Merkaz, Chad Merkazi קונצמטרי, משותף מרכז, חד מרכזי
Cosine Cosine קוסינוס
Curve Pitul פיתול
Denominator Mechaneh shel Lever מכנה של לבר
Diagonal Aleksoni אלכסוני
Diameter Kuter קוטר
Difference Hefresh הפרש
Differentiation Nigzeret נגזרת
Dimensions Memadim ממדים
Direction Kivun כיוון
Distance Merchak מרחק
Divisible Mitchalek מתחלק
Decimal Shever Esroni שבר עשרוני
Degrees Maalot מעלות
Draw/sketch L’Sartet לשרטט
Eighth Shmini שמיני
Equidistant Shaveh Merchak שווה-מרחק
Equivalent Shaveh Erekh שווה ערך
Enclosed Kaloo כלוא
Endpoint Nekudat Siyum נקודת סיום
Equation Mishva’a משוואה
Equilateral triangle Meshulash Shaveh Tse’la’ot משולש שווה צלעות
Estimate L’Sha’err לשער
Evaluate L’Haarikh להעריך
Express Haba הבע
Factor Gorem גורם
Formula Nuscha נוסחה
Fraction Shavir שביר
Function Funkstiya פונקציה
Geometry Geometriya גאומטריה
Half Chetsi חצי
Height Gova גובה
Hexagon Meshushah, Metsulah משושה, מצולע
Hypothesis Hanachah הנחה
Horizontal Ofki, Me’uzan אופקי, מאוזן
Hypotenuse Yeter יתר
Increase L’Hagbir, L’Hagdil להגדיל, להגביר
Intersection Chituch חיתוך
Integer Mispar Shalem מספר שלם
Integration Integral אטגרל
Intercept Le’Matse’ah למצע
Isosceles triangle Meshulash Shaveh Shukayim משולש שווה שוקיים
Kilometers per hour Shakam קמ”ש
Line Kav קו
Linear Line’ari, Chad Memadi, Kavi קווי, חד-ממדי, לינארי
Length Orekh אורך
Mean Memutsah ממוצע
Median Medi’an, Tichon מדיאן, תיכון
Meets Pogesh פוגש
Midpoint Nekudat Ha’Emtsah נקודת האמצע
Monomial Chad Iverr חד איבר
Multiple Mekupal מכופל
Obtuse angle Zavit Keheh זווית קהה
Octagon Metuman, Metsuleh Baal Shmoneh Tsela’ot מתומן, מצולי בעל 8 צלעות
Oblique Akif, Zavit She’Ena Zavit Yeshera עקיף, זווית שאינה זווית ישרה
Opposite Mul, Neged נגד, מול
Ordinate Ordinata אורדינאטה
Oval Ellipsa אליפסה
Parallel Makbili מקבילי
Parallelogram Makbilit מקבילית
Percent Ahuz אחוז
Perimeter Perimeter, Hekef היקף, פרימטר
Plane Mishor מישור
Polynomial Rav Ivri רב-איברי
Probability Sikoy, Histavrut הסתברות, סיכוי
Pythagorean theorem Chasid Shel Pitagorus חסיד של פיתגורס
Perpendicular Me’unach, Nitsav ניצב, מאונח
Polygon Metsulah, Polygon פוליגון, מצולע
Pi Pi, Yachas Hekef L’Kotro פי, יחס היקף לקוטרו
Pyramid Pyramida פירמידה
Parabola Parabola פרבולה
Parallel lines Kavim Makbilim קווים מקבילים
Quadrant Reviya רביע
Quarter Reva רבע
Reduce Lehaktin להקטין
Rectangle Malben מלבן
Reciprocals Mispar Hafuch, Pe’ulat Gomlin מספר הפוך, פעולת גומלין
Rhombus Me’uyan מעוין
Radical Shoresh שורש
Radius Machag, Radi’us רדיוס, מחג
Range Techum תחום
Right angle Zavit Yesharah, Zavit shel Tishim Maalot זווית של 90 מעלות, זווית ישרה
Substitute Hatsev הצב
Segment Keta, Chelek חלק, קטע
Side of a right angled triangle Nitsav ניצב
Standard deviation Setiyat Teken סטיית-תקן
Symmetry Simetriya סימטריה
Sine Sinus סינוס
Sum Sechum סכום
Square centimeters Samar סמ”ר
Square Ribu’ah ריבוע
Surface Penei Shetach פני שטח
Square root Shoresh Ribu’ee שורש ריבועי
Slope Shipu’ah שיפוע
Square meters Ram מ”ר
Speed Mehirut מהירות
Tangent Mashik משיק
Theorem Mishpat משפט
Third Shalish שליש
Trinomial Tlat Averi תלת-איברי
Trigonometry Trigonometriya טריגונומטריה
Value Erekh ערך
Vertex Pisga, See, Kodkod קודקוד, שיא, פיסגה
Variable Ne’elam נעלם
Vertical Anachi אנכי
Volume Nefach נפח
Width Rochav רוחב

How can we help your Aliyah?

Name(Required)